Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Milou Aten Coaching & Consulting
Kanaaldijk 24
8181 SC Heerde
[email protected]
06-22185873

KVK;  87927802

Cliënt/ opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Milou Aten wenst af te nemen/afneemt;
Definitie cliënt/ opdrachtgever:
De rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant).
Definitie diensten:
De door Milou Aten aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde dienst, zoals coaching, consulting, advies, workshops, training.

2. Algemeen
2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Betaling en facturering
3.1 Milou Aten zendt cliënt/ opdrachtgever (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
3.2 Cliënt/ opdrachtgever dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum te hebben voldaan. Cliënt/ opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt/opdrachtgever geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Milou Aten heeft plaatsgevonden.
3.4 Milou Aten is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt/ opdrachtgever aangegeven e-mailadres.
3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Milou Aten, zonder enige door cliënt/ opdrachtgever zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Milou Aten aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
3.6 Indien cliënt/ opdrachtgever niet binnen of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt/ opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt/ opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt/ opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Milou Aten ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

4. Annulering
4.1 Cliënt/ opdrachtgever is gerechtigd het gesprek te annuleren tot 24 uur voor aanvang van het geplande gesprek zonder enige opgaaf van redenen.
4.2 Annulering van een afspraak dient te geschieden door cliënt/ opdrachtgever door middel van een telefoongesprek of e-mail aan het adres van Milou Aten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Milou Aten is niet aansprakelijk jegens cliënt/ opdrachtgever voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Milou Aten.
5.2 Indien en voor zover op Milou Aten enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van / opdrachtgever de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
5.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Milou Aten in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
5.4 Iedere schade jegens Milou Aten, behalve een schade die door Milou Aten is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

6. Overmacht
6.1 Indien Milou Aten door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Milou Aten gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Milou Aten op betaling door cliënt/ opdrachtgever voor reeds door Milou Aten verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.2 Milou Aten zal cliënt/ opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Milou Aten heeft slechts een inspanningsverplichting.
6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Milou Aten) waardoor Milou Aten tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van de eigenaar, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Milou Aten kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/ opdrachtgever (verder) nakomt.

7. Vertrouwelijkheid
7.1 Milou Aten zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt/ opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Milou Aten daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Milou Aten ontwikkelde documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Milou Aten en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Milou Aten en gehanteerde software berusten bij Milou Aten of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.
8.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milou Aten is het niet toegestaan om enig door Milou Aten aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
8.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Milou Aten geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

9. Persoonsgegevens
9.1 Milou Aten behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.
9.2 Milou Aten neemt in een klantenbestand de naam, adres, telefoon en mailgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. nieuws events en programma’s) door Milou Aten.
9.3 Cliënt/ opdrachtgever stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
9.4 Indien een cliënt/ opdrachtgever geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan Milou Aten en zal de informatievoorziening dan stopzetten.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
10.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Wil jij geïnspireerd worden en op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen laat dan hier je mailadres achter